Covid-19

Vi tilbyder fleksibel rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

covid-19

vi kan hjælpe dig med covid-19

Vi er i en svær tid, både sundhedsmæssigt men også økonomisk, det er derfor vigtigt at få truffet de rigtige beslutninger i denne tid.
Selvom det er svært, er det også vigtigt at holde øje med de muligheder som trods alt byder sig eller opgaver som man skal have løst.

Skal virksomhedens strategi ajourføres, så den er i overensstemmelse med virksomhedsklimaet på den anden side af denne sygdom.

Skal virksomheden gå online.

Byder der sig nogle købsmuligheder.

Er det tid til at indgå alliancer eller strategiske samarbejder.

Det er vigtigt at vi bliver ved med at drive vores virksomheder og ikke bare lader stå til.
En af de beslutninger der skal træffes, er om der skal anvendes nogle af de hjælpepakker som regeringen har stillet til rådighed.

covid-19

tilskudsordninger

Kompensation til selvstædinge og freelancere

Hvem er omfattet:
Virksomhedsindehaver og freelancer som er omfattet:

 • Maksimalt 10 fuldtidsansatte og
 • Ejer 25% af virksomheden og
 • Arbejder i virksomheden.

Betingelser:

 • Ejer mindst 25% af virksomhed og
 • Virksomheder, freelancer med gennemsnitlig månedes omsætning
  på DKK 10.000.
 • Virksomheder, freelancer som har tabt minimum 30% af
  omsætningen
  som følge af Covid-19.

Beløb:

 • Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds
  gennemsnitlige
  månedlige tab i omsætning ekskl. moms.
 • Dog maksimalt DKK 23.000, –
 • Beløbet er skattepligtigt

Kan du selv ansøge:

 • Ja – ved anvendelse af nemid
 • Informationerne afgives på tro- og love.

Hvad skal der være klart ved ansøgning:

 • Virksomhedens forventede omsætning i
  kompensationsperioden, 
  som følge af coronavirus/covid-19
 • Virksomhedens realiserede omsætning for
  referenceperioden
 • Virksomhedsnavn, CVR-nr. og stiftelsesdato
 • Antal ansatte opgjort i hele årsværk i virksomheden
 • Navn og ejerandel på virksomhedsejere
 • Dokumentation for fast arbejde i virksomheden, herunder løn,
  udbetaling af overskud fra virksomheden og evt. anden dokumentation. Dokumentation kan fx være lønsedler,
  lønlister fra din virksomheds regnskabsprogram, kontrakter med
  ledelsesunderskrift, arbejdsmails, kalenderudtræk, offentlige
  dokumenter eller en erklæring fra din virksomhed.
  Dokumentationen skal være samlet i én pdf-fil
 • Evt. navn og CPR-nr. på medarbejdende ægtefælle
 • Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail
 • Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de samme tab, som der søges kompensation for.

Læs mere
(https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/)

Lønkompensation

Hvem kan modtage kompensation:

For at søge lønkompensation skal virksomheden stå overfor at skulle varsle afskedigelser for:

 1.  Minimum 30% af medarbejderstabel eller
 2. Mere end 50 ansatte

Du kan ikke ansøge hvis du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

 

Betingelser:

Arrangementet skulle have haft flere end:

 • De ansatte modtager fuld løn under hjemsendelsen.
 • Virksomheden må ikke opsige medarbejder i hjemsendelsesperioden.

 

Beløb:

 • Fuldtidsansatte funktionærer 75% af lønudgifterne.
 • Ikke funktionærer 90% af lønudgifterne.

Der kan dog maksimalt udbetales DKK 30.000 pr. medarbejder.

 

Kan du selv ansøge:

 • Ja – ved anvendelse af nemid
 • Informationerne afgives på tro- og love.

 

Hvad skal du have klar inden ansøgningen:

 • CPR-nummer
 • Fulde navn
 • Periode start (første dag med kompensation)
 • Periode slut (sidste dag med kompensation)
 • Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
 • Månedsløn (i kr.)
 • Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
 • Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid
 • Desuden skal du have dokumentation klar for følgende:
 • Ansættelseskontrakt på nyansatte
 • Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere:
 • at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.
 • medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020.
 • Såfremt der er en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan den relevante faglige organisation gøre indsigelse.

   

Læs mere
(https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/)

Refusion af sygedagpenge

 

Det er muligt at få refunderet sygedagpenge fra 1. sygedag.

 

Læs mere:
(https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-udvidet-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/)

Kompensation til faste omkostninger

Hvem er omfattet:

 • Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer – uanset branche, virksomhedsform mv. – kan søge om
  kompensation, hvis de i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 har faste omkostninger på mindst 25.000
  kr.

Betingelser:

 • Forventer et fald i omsætningen på mindst 40 % i hele perioden, eller
 • i en periode har haft forbud mod at holde åben

Beløb:

Du kan få kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger, afhængigt af nedgangen i din virksomheds omsætning:

 • Nedgang på 40-60%: Kompensation 25%
 • Nedgang på 60-80%: Kompensation 50%
 • Nedgang på 80-100%: Kompensation 80%

Hvis din virksomhed har forbud mod at holde åbent i en periode, og du ikke har nogen omsætning i den periode, kan
du få kompensation for 100 pct. af din virksomheds faste omkostninger i denne periode.

Der kan maksimalt udbetales DKK 60 mio. i kompensation pr. virksomhed.

 

Kan du selv ansøge:

 • Ja – ved anvendelse af nemid.
 • Men en godkendt revisor skal afgive erklæring med høj grad af sikkerhed. Dette kan vi hjælpe med.

 

Hvad skal der være klart ved ansøgning:

 • Opgørelse over virksomhedens faste omkostninger
 • Opgørelse over virksomhedens omsætning
 • Opgørelse over virksomhedens resultat
 • Indgået aftale med godkendt revisor. Dette kan vi hjælpe dig med.

 

Læs mere
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/

Aflyste eller udskudte større arrangementer

Hvem kan modtage kompensation:

Som arrangør kan du søge om at få kompensation for dine tab for arrangementer der skulle være afholdt i perioden 6. marts til 9. juni 2020.

 

Betingelser:

Arrangementet skulle have haft flere end:

 • 1000 deltagere, eller
 • 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet de særlige risikogrupper (ældre over 80 år, gravide eller kronisk syge).

 

Beløb:

Kompensation gives på baggrund af en opgørelse af arrangementets underskud. Arrangementets underskud beregnes som arrangementets udgifter (omkostninger)
fratrukket arrangementets indtægter.

Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste.

 

Kan du selv ansøge:

 • Ja – ved anvendelse af nemid
 • Informationerne afgives på tro- og love.
 • Medfører ansøgningen en samlet kompensation på mere end DKK 500.000 skal en godkendt revisor afgive en erklæring med høj grad af sikkerhed. Dette kan vi hjælpe med.

 

Hvad skal du have klar inden ansøgningen:

 • at dit arrangement, der er blevet aflyst eller væsentligt ændret, skulle have været afholdt i Danmark i perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020
 • at antallet af forventede deltagere var flere end 1000 eller flere end 500 for arrangementer målrettet særlige
  risikogrupper
 • at arrangementet var åbent for tilmeldinger fra offentligheden inden den 6. marts 2020
 • at du som arrangør ikke kan kompenseres via din egen forsikring (fx. relevant forsikringspolice)
 • at de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at du som arrangør er forpligtet til at afholde dem, og at
  udgifterne vedrører arrangementet
 • at eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler. Ved vurdering af
  den forholdsmæssige andel skal det bl.a. tages med i betragtning, om det – fx. ved sammenligning med tidligere lignende arrangementer – er sandsynliggjort,
  at indtægten ved arrangementet ville have finansieret de udgifter, som medregnes
 • betaling af eventuelt honorar til kunstnere, som du søger kompensation for
 • at billetter mv. solgt i forsalg, som du søger
  kompensation for, er refunderet.

 

Læs mere
(https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-
hvis-du-har-aflyst-eller-udskudt-et-stoerre-
arrangement/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/)

covid-19

låne og finansieringsmuligheder

I forbindelse med at virksomheden skal udarbejde og aflægge et årsregnskab, skal det afklares, hvilken ydelse (erklæring) virksomheden
ønsker og ikke mindst, hvilken ydelse virksomhedens interessenter forventer. Valget af erklæring drøftes ofte med virksomhedens
bankforbindelse, men det kan ligeledes være relevant i forhold til deltagelse i udbud og i forhold til leverandører og kunder. Valget af
erklæring kan nemlig have betydning for den kreditscore, som virksomheden bliver tildelt af sine interessenter (kunder, leverandører,
myndighederne mv.)

Udskydelse af momsbetalinger

Virksomheder der betaler halvårligt:

 • Betalingen den 1. september 2020 rykkes til 1. marts 2021.
 • Betalingen den 1. marts 2021 rykkes til 1. september 2021.

Virksomheder der betaler kvartalsvist:

 • Betalingen den 2. juni 2020 rykkes til 1. september 2020.
 • Betalingen den 1. september 2020 rykkes ikke.

Virksomheder der betaler månedligt

 • Betalingen den 27. april 2020 rykkes til 25. maj 2020.
 • Betalingen den 25. maj 2020 rykkes til 25. juni 2020.
 • Betalingen den 25. juni 2020 rykkes til 27. juli 2020.

 

Vær opmærksom på at såfremt du har negativ moms bør du indberette momsen hurtigst muligt for at få den negative moms udbetalt.

Læs mere:
(https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295239)

Betaling af B-skat

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj – og betalingerne
rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri:

 • Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020.
 • Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020.

Læs mere:
(https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295239)

Udskydelse af betaling af Am-bidrag og A-skat

Udskudte frister for A-skat og am-bidrag
(små og mellemstore virksomheder):

 • Betalingsfristen for marts måned 2020, den 14. april, er ikke udskudt
 • Betalingsfristen for april måned 2020, den 11. maj, udskydes til 10. september 2020
 • Betalingsfristen for maj måned 2020, den 10. juni, udskydes til 12. oktober 2020
 • Betalingsfristen for juni måned 2020, den 10. juli, udskydes til 10. november 2020

 

Udskudte frister for A-skat og am-bidrag
(store 
virksomheder):

 • Betalingsfristen for marts måned 2020, den 31. marts, er ikke udskudt.
 • Betalingsfristen for april måned 2020, den 30. april, udskydes til 31. august 2020.
 • Betalingsfristen for maj måned 2020, den 29. maj, udskydes til 30. september 2020.
 • Betalingsfristen for juni måned 2020, den 30. juni udskydes til 30. oktober 2020.

 

Læs mere:
(https://skat.dk/skat.aspx?oid=2295239)

Momslån og lønsumsafgiftslån

Momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse ervherv

Regeringen har den 9. april 2020 spillet ud med et forslag
om en låneordning for små og mellemstore virksomheder.
Ordningen omfatter muligheden for at få tilbagebetalt den
moms, der havde betalingsfrist den 2. marts 2020.

Endvidere foreslår regeringen, at låneordningen omfatter
lønsumsafgift med betalingsfrist den 15. april for
virksomheder registreret efter metode 4 (fx tandlæger,
ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa m.fl.).

Regeringen drøfter aktuelt forslaget med Folketingets
partier. Vi følger udvikling og opdaterer løbende denne side
med de nyeste informationer.

Læs mere:
(https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/04/dansk-
oekonomi-haardt-ramt-af-coronaepidemien)

covid-19

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag – Fredag:  09 – 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19.

Læs mere

Henvendelse fra SKAT

Har du modtaget en henvendelse fra SKAT hjælper vi gerne med vurdering af mulighederne for at få medhold i sagen.

Læs mere

Genrationsskifte

Står du overffor at skulle deltage i et generationsskifte enten som køber eller sælger hjælper vi gerne hermed.

Læs mere

rådgivning

skatterådgivning

Vi rådgiver om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder, og herved sikrer vi, at de skattemæssige forhold for
både virksomheden og dens indehaver er optimal i forhold til lovgivningen.

Den skattemæssige rådgivning kan eksempelvis omfatte:

 •  Opgørelse af skattepligtig indkomst for aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger
 • Opgørelse af skattepligtig indkomst for personlige virksomheder
 • Skattemæssig optimering af hovedaktionærens løn, udbytte og pension mv.
 • Benyttelse af virksomhedsskattelovens regler til optimering af personlig indkomst
 • Efterlevelse (compliance) af skattelovgivningen
 • Skattemæssige forhold vedrørende biler
 • Løn og personalegoder mv.

Momsrådgivning

Vi rådgiver vores kunder om de momsmæssige udfordringer, der kan være i forbindelse med deres virksomhed, rådgivninger omhandler
ofte følgende forhold:

 • Fradragsret vedrørende diverse køb
 • Splitmoms ved momsfrit salg (herunder lønsumsafgift)
 • Omvendt betalingspligt (EU og IT-udstyr)
 • Intrastat (listeangivelser til EU)

Generationsskifte

En række af vores kunder er ejerledede virksomheder i SMV-segmentet (små og mellemstore virksomheder), og derfor bliver det ofte
relevant at drøfte et generationsskifte og konsekvenserne i denne forbindelse.
Vi drøfter ofte følgende forhold i denne forbindelse:

 • Hvem skal overtage virksomheden (barn, børn svigerbørn eller eksternt salg mv.)
 • De skattemæssige konsekvenser i forbindelse med generationsskifte
 • Finansiering
 • Tidshorisont

Skattesager

Har du fået en henvendelse fra SKAT kan det være en rigtig god ide at have en specialist til at besvare henvendelse. Dette hjælper vi gerne med.
Eksempler herpå kunne være:

 • Fradragsret for en omkostning.
 • Beskatning eller ikke beskatning af en indtægt.
 • Beskatning ved ulovlige lån til selskabsdeltager.
 • Fuld- eller begrænset skattepligt.
 • Beskatning ved Til- og fraflytning (danske skatteforhold).

Omstrukturering

Vi assisterer vores kunder med de regnskabsmæssige og skattemæssige forhold vedrørende omstruktureringer. Vi hjælper med mange
forskellige typer for selskabsretlige og skattemæssige omstruktureringer og sørger for, at vores kunder får etableret en hensigtsmæssig
virksomhedsstruktur uden uheldige skattemæssige konsekvenser.
Eksempler på omstruktureringer kan være:

 • Etablering af holdingselskaber
 • Spaltning af ejendomme til separate ejendomsselskaber
 • Fusion af driftsselskaber
 • Opdeling af 2 driftsaktiviteter i separate enheder (spaltning)
 • Adskillelse af ejere
rådgivning

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

Overblik

Det handler om at skabe et simpelt og visuelt overblik

Analyse

Analyser på dit salg når du har tid og lyst på den rigtige måde

Adminstration

Når du hr gjort kasse op, behøver du ikke lave mere adminstration
cashuoo

den komplette løsning

Vi tilbyder at stille et komplet kassesystem (POS) til rådighed for vores kunder. Det vil sige at du ikke selv skal foretage nogle investeringer for at kunne komme i gang med et professionelt kassesystem (POS)

Business intelligens

Alle salgstransaktioner kan tilgås via en mobil app hvor du selv vil kunne analysere på indtjeningen på de enkelte varenumre

Bogføring & årsrapport

Vi forestår bogføringen og momsopgørelser, ligesom vi også udarbejder årsrapporten for dig

Kassesystem (POS)

vi stiller både softwarepakken til rådighed samt hardware som er computer, pengeskuffen, printer svanner og tastatur
cashuoo

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

Din forretning kan mere end du tror

Sammen finder vi frem til din virksomheds reelle potentialer og udvikler disse

Covid-19

Vi tilbyder rådgivning om de forskellige støtteordninger og tiltag i forbindelse med Covid-19

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan komme til at tjene flere penge.

Læs mere

Omsæt udfordringer til gode ideer

Nogle gange skal man bryde vante rammer for at se løsningen, lad os hjælpe jer hermed.

Læs mere

Brug dine kompetencer rigtigt

Acceptere at der er nogle ting du er bedre til end andre. Outsource alle ikke kerneprocesser.

Læs mere

expect the best

hvorfor vælge os

Kvalitetssikret løsninger

I vores dagligdag arbejder vi med kvalitetssikret modeller og skabeloner, disse værktøjer bliver en gang om året kontrolleret af en kvalitetskontrolant.

Veluddannet team

Hos GE Revision er dygtiggørelsen ikke blot noget vi snakker om. Det er i vores DNA.

Gør det rigtige, rigtigt

For os er det ikke nok at gøre det rigtige, vi ønsker også at gøre det rigtige, rigtigt.

Rådgivning i øjenhøjde

Vi er alle forskellige mennesker og har forskellige indgangsvinkler til opgaverne. Vi forsøger altid at møde dig og dine repræsentanter lige præcis der hvor i er.

expect the best

brug for hjælp til

Årsregnskab

Når året er omme, kommer tiden til at udarbejde et årsregnskab.

Læs mere

Cashuoo

Den komplette løsning til detailhandel og restauranter.

Læs mere

Økonomiansvarlig

Lej en revisor til at hjælpe med økonomifunktionen.

Læs mere

Revision

Vi udfører lovpligtig revision samt øvrige erklæringsopgaver.

Læs mere

Skatterådgivning

Omstrukturering af selskaber eller hjælp til føring af skattesag.

Læs mere

Bogføring

Vi klarer bogføringen, så du kan fokusere på din egen drift.

Læs mere

expect the best

velkommen til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

7 gode råd til din bogføring

Lad os vise dig hvordan du kan komme til at tjene flere penge.

Læs mere

Omsæt udfordringer til gode ideer

Nogle gange skal man bryde vante rammer for at se løsningen, lad os hjælpe jer hermed.

Læs mere

Brug dine kompetencer rigtigt

Acceptere at der er nogle ting du er bedre til end andre. Outsource alle ikke kerneprocesser.

Læs mere

Praktikanter

 Deltid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Har du lyst til at prøve kræfter med revisorfaget
hører vi gerne fra dig.

Nyuddannede

 Fuld tid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Vi søger en ny kollega som kan vil være med til at
gøre en forskel for vores spændende kunder.

Erfaren revisor

 Fuld tid
 Efter kvalifikationer
 Hvidovre

Vi søger en erfaren revisor som vil være med til at gøre en forskel for vores spændende kunder.

kontakt os

ring til os

+45 72 220 880

Åbningstider 09:00 - 17:00

Send os en mail

info@ge-revision.dk

Åbningstider 09:00 - 17:00

Besøg vores kontor

Stamholmen 175, 2 sal 2650 Hvidovre

Se på kortet

expect the best

kontakt os

covid-19

skriv til ge-revision

Gør det rigtige, rigtigt!

Kontakt

Stamholmen 175
2650 Hvidovre

+45 70 220 880

info@ge-revision.dk

Åbningstid

Åbningsdage:
Mandag - Fredag:  09 - 17

Lukke dage:
Lørdag & Søndag
Helligdage

expect the best

velkommen til ge-revision